Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Video clip : Voi Rừng đấu với Tê Giác


http://imgl.krone.at/Bilder/2012/07/25/Namibia_schickt_ueber_140_Wildtiere_nach_Kuba-Elefant._Loewe_und_Co.-Story-328884_476x268px_1_29Iqg34CL2vqs.jpg


http://static.a-z.ch/__ip/YD99dqgsZEgd89-guzrWSefJnoE/ca0c7fe2f14ca35edbd09a6c5efc933b02a833ba/remote.adjust.rotate%3D0%26remote.size.w%3D640%26remote.size.h%3D480%26local.crop.h%3D366%26local.crop.w%3D640%26local.crop.x%3D0%26local.crop.y%3D95,assetRelationTeaser-detail/international/nashorn-wilderei-wird-zu-immer-groesserem-problem-in-suedafrika-124217341

http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp1577519.jpg

http://bilder.augsburger-allgemeine.de/img/18572821-1328121901000/topTeaser_crop_Elefanten-sollen-Br-nde-im-australischen-Buschland-eind-mmen.-Das-schl-gt-ein-kologe-aus-Tasmanien-vor.-Foto-Jon-Hrusa.jpg
2 nhận xét:

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm